Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

Dodano: 04.06.2018 / drukuj / pdf

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

OGÓLNE ZASADY

Rada Miasta Gliwice na sesji 13 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Do końca stycznia przedstawione zostanie zarządzenie Prezydenta Miasta określające szczegóły przebiegu procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. wraz z harmonogramem oraz informacja o podziale kwot w ramach tej edycji.

WAŻNE ZMIANY

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje, że – począwszy od ósmej kadencji organów samorządowych – zmieniły się zasady ustalania procedury budżetu obywatelskiego.

Na mocy zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wyłączne kompetencje w sprawie określania podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, uzyskała Rada Miasta. Musi ona ustalić m.in. wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady ich oceny i przeprowadzania głosowania.

Termin ostatnich wyborów samorządowych wpłynął na tryb oraz harmonogram prac nad Gliwickim Budżetem Obywatelskim. Radni nowej kadencji, od których zależy kształt przyszłego budżetu obywatelskiego, objęli swoje obowiązki – zgodnie z wyborczym kalendarzem – dopiero w połowie listopada. Aby kolejna edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mogła ruszyć w możliwie najszybszym terminie, Prezydent Gliwic przekazał do Rady projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zdobywane m.in. dzięki konsultacjom z mieszkańcami, oraz uwzględniający nowe wymogi ustawowe.

 

POPRZEDNIE EDYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE